ReadyPlanet.com
dot
bulletRhetoric For Leadership การฝึกพูดหลักวาทศาสตร์ผู้นำ
bulletคอร์สฝีกอบรมเทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ Professional Presentation
bulletคอร์สฝึกพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา
bulletคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพและฝึกพูดเพื่อการทำงานสัมภาษณ์งาน
bulletคอร์สฝึกพูดเป็นวิทยากรระดับผู้เชี่ยวชาญ--Expert Speaker Speech Practice Course
bulletคอร์สการพัฒนาภาวะผู้นำและการสื่อสาร Leadership & Effective Communication Development Course
bulletตอบคำถามรายละเอียดคอร์สฝึกพูดฯ58
bulletคอร์สฝึกอบรมศิลปะการพูดในการฝึกอบรม
bulletคอร์สการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อการทำงาน
bulletคอร์สการเป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการด้านจิตและการพัฒนาจิต
bulletคอร์สฝึกเสียงเพื่อการพูดและการร้องเพลง
bulletประชาสัมพันธ์คอร์สยอดนิยม
bullet“คอร์สทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพและการพูดเวทีสาธารณะ เพื่อปฏิบัติงานในการประชุมระดับนานาชาติ”
bulletPublic Speaking and Leadership Building Course for International Students
bulletแบรนด์แนมทรัสเบส TRBAS สำหรับบริการแก่องค์กร
bulletคอร์สพัฒนาศักยภาพแนวใหม่ แบบ on line ผสมผสานเปิดแล้ว
bulletข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพวาทศาสตร์ผู้นำ
bulletใบสมัครลงทะเบียนจองคอร์ส- Registration Form
bulletคอร์สฝึกภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ Integrated English
bulletผลงานทางวิชาการและวิจัย
about wareeya-แนะนำรศ.วารีญา

             http://www.wareeya.com  is a homepage  sponsored by Associate Professor Wareeya.  Its purposes are to  function as  a  knowledge  center  and a  human development service consultant sector to students  and  people in general  who have goals towards  excellence in their lives,their  education and their  careers.

           รองศาสตราจารย์วารีญา  เป็นผู้สนับสนุนโฮมเพจนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะปฏิบัติงานบริการในรูปแบบ "ศูนย์แห่งความรู้" และ หน่วยงานบริการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน โดยทั่วไป ผู้ซึ่งมีเป้าหมายสู่ความเป็นเลิศของชีวิตในด้านการศึกษา และอาชีพการงาน

        ถ้าท่านมีเป้าหมายในชีวิตที่ตรงกัน ขอเชิญติดต่อกับอาจารย์ได้ที่

        profwareeya@gmail.com

รองศาสตราจารย์วารีญา  ภวภูตานนท์    มหาสารคาม

Associate Professor Wareeya Bhavabhutanonda Na Mahasarakham

(เดิมชื่อ วไลพร และ ศุภกร์ลักขิ์กมณฑลี)

ผู้อำนวยการการฝึกอบรม

อดีตผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

ทำงานด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากรวาทศาสตร์ผู้นำที่มีประสบการณ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ผู้เชี่ยวชาญแนวความรู้สหวิทยาบูรณาการ

 วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ Professional Presentation

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแก่ประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่อง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

พระราชทานอันเป็นเกียรติยศยิ่ง ตามลำดับ

๕ ธันวาคม  ๒๕๕๑ 

           เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ ๑

       "ประถมาภรณ์มงกุฎไทย"

            KNIGHT GRAND CROSS (FIRST CLASS)
            OF THE MOST NOBLE ORDER 
            OF THE CROWN OF
THAILAND 

๕ ธันวาคม ๒๕๓๑   

      เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทยชั้นที่ 2

           "ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย"

        KNIGHT COMMANDER (SECOND CLASS)
           OF THE MOST NOBLE ORDER 
           OF THE CROWN OF
THAILAND

 ๕ ธันวาคม ๒๕๒๘ 

       เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
           ชั้นที่ ๓ "
ตริตาภรณ์ช้างเผือก" 
            COMMANDER (THIRD CLASS) 
            OF THE WHITE ELEPHANT

                                   ประวัติการศึกษา

              :  จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาชั้นต้น จากโรงเรียนผดุงดรุณี ถนนประมวญ

                              :  จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาต้นปลาย   จากโรงเรียนสตรีวิทยา ถนนดินสอ  

                                รางวัลการศึกษาดีเด่นระดับเตรียมอุดมศึกษา 1 ใน 50 ของประเทศไทย

                              :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) วรรณคดี ภาษาต่างประเทศ

                                (French and Japanese Languages)   และ  ปรัชญา   จากคณะศิลปศาสตร์ 

                                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

                                 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาศาสนาเปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย   

                                 มหาวิทยาลัยมหิดล

                             :   นักวิจัยทุนรัฐบาลประเทศอิสราเอล   ศึกษาเพิ่มเติมพิเศษ

                                  ด้านศาสนาและวัฒนธรรมยูดาห์ และภาษาฮีบรูว์ (Judaism & Hebrew Language)

                                  ณ   มหาวิทยาลัยฮีบรูว์แห่งเยรูซาเล็ม (The Hebrew University of Jerusalem)  

                                ประเทศอิสราเอล

                               :  จบคอร์สเวิร์ค หลักสูตรปริญญาโท   สาขาวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชนรุ่นที่ 1

                                 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                :Applied  Psychology.

ประวัติการทำงานและประสบการณ์                                         

                               :  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ, ผู้บรรยาย, นักวิจัย 

                               : วิชาที่เชี่ยวชาญ 

                                  หลักสูตรปริญญาตรี วิชาปรัชญา วิชาวาทศาสตร์ผู้นำ   วิชามนุษยศาสตร์บูรณาการ 

                                  หลักสูตรปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสนาเปรียบเทียบ

                                             วิชาประวัติศาสตร์ศาสนายูดาห์ วิชาจิตวิทยาศาสนา

                                             วิชาจิตวิทยาพุทธศาสนา   วิชาดนตรีและนาฏกรรมศาสนา

                                   หลักสูตรปริญญาโทสาขาจริยศาสตร์ศึกษา

                                             วิชาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมของมนุษย์ 

                                              วิชาจริยธรรมธุรกิจ วิชาจริยศาสตร์กับจิตวิทยาวิเคราะห์

หน่วยงานที่เคยสังกัด

                                   ภาควิชามนุษยศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

                                  มหาวิทยาลัยมหิดล   ณ ศาลายา  

                                  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170 โทร 0 -2441 -9326

                                 -President of  Thai Business Ethics Networks

                                 -เคยดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการ ภาควิชามนุษยศาสตร์

                                 - เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

ผลงานตีพิมพ์                  

   :                         เยรูซาเล็มที่รัก, สมาธิในพระไตรปิฎก (ผู้ร่วมเขียน/วิจัย). จริยธรรมธุรกิจ      

                             จิตวิทยาพุทธศาสนาประวัติศาสตร์ศาสนายูดาห์, ปรัชญา 101: กระแสความคิด 

                             ที่ทรงอิทธิพล, หลักจริยธรรมธุรกิจไทย,  ศาสนภาพของมนุษย์,  

                             บทกวีนิพนธ์ บทเพลงสันติภาพจากแม่พระธรณี(อังกฤษ-ไทย),

                             บทกวีนิพนธ์ ดอกไม้จาก สรวงสวรรค์,วิถีคิดอย่างผู้นำ,อุปมาถ้ำของเพลโต,

                             และผลงานวิจัย 16 เรื่อง

                              หนังสือชุดคู่มือฝึกทักษะการพูดด้วยตนเองแนววาทศาสตร์ผู้นำ

วิทยากรพิเศษ                               

1.วิทยากรพิเศษหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน 

1.1 หลักสูตรพิเศษ-การฝึกทักษะการพูดและภาวะผู้นำแนวใหม่  เน้นทักษะการพูดเพื่อการงาน การศึกษา ธุรกิจ งานนำเสนอทางสื่อมวลชน เวทีสาธารณะ การนำเสนอ การเป็นวิทยากร การฝึกอบรม  การพากย์เสียง  ทีวีพรีเซ็นเตอร์ และการเป็นนักพูดระดับอาชีพ

โปรแกรมละ 15 -20 ชั่วโมง  ค่าลงทะเบียนท่านละ 6,500-8,500-บาท  รับรุ่นละไม่เกิน 20 ท่าน

1.2 หลักสูตรพุทธจิตวิทยาประยุกต์  -เน้นจิตกับการเสริมสร้างภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาชีวิต การศึกษาและอาชีพการงาน เน้นการเสริมสร้างความมั่นใจ การคิด การแก้ปัญหา การบริหารมนุษย์ การทักษะการอ่านใจมนุษย์แนวใหม่ เหมาะสำหรับการเสริมสร้างภาวะผู้นำ และแสวงหาความสำเร็จอย่างเลิศแก่ชีวิตทุกด้าน

โปรแกรมละ 12 ชั่วโมง และติวรายบุคคล ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500-บาท  รับรุ่นละไม่เกิน 50 ท่าน

1.3 Master Class  Leadershipการพัฒนาภาวะผู้นำระดับสากล- เน้นทักษะภาวะผู้นำในเวทีสากล เรียนรู้ความหลากหลาย การเป็นประธานในที่ประชุมนานาชาติ เน้นทักษะการพูด บุคลิกภาพ การโต้ตอบ และการบริหารกิจกรรมนานาชาติ ความหลากหลายของมนุษย์

ใช้หลัก Ultimate Leadership เหมาะสำหรับการเตรียมตัวไปประชุมระดับนานาชาติ การเตรียมวางแผนอาชีพสู่ระดับนานาชาติ การเตรียมตัวไปศึกษาต่อในระดับนานาชาติ การบรรยายและการนำเสนอในที่ประชุมนานาชาติ

โปรแกรมละ 20 ชั่วโมง ค่าลงทะเบียนท่านละ8,500-บาท  รับรุ่นละไม่เกิน 40 ท่าน ในช่วง  ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์

  1.3 หลักสูตรเทคนิคการกระตุ้นศักยภาพแนวใหม่-เน้นการเสริมสร้างทักษะการคิดแบบบูรณาการ SIPAR + การพูด การนำเสนอ เชิงความคิดสร้างสรรค์

โปรแกรมละ 12 ชั่วโมง ค่าลงทะเบียนท่านละ3,500-บาท  รับรุ่นละไม่เกิน 80 ท่าน ในช่วง  ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์

 สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอาคารเทอดดำริ

ใกล้สถานีรถไฟสามเสน อาคารคอนโดเทอดดำริ ชั้น 2 ติดร้านโบกี้

เลขที่ 1131/4-6 ถนนนครไชยศรี

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300

 สายด่วนโทร 087  096 9616/09-9061-1452:Line-wareeya99

การให้บริการฟรีได้แก่:-

                                                      -บริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านชีวิต การงาน

                                                       การศึกษาแก่ประชาชนตามหลักพุทธจิตวิทยาทางเครือข่าย

                                                       อินเตอร์เน็ต,

                                                       การออกแบบโครงการ (Project Design) สำหรับการศึกษาและอาชีพ

ตำแหน่งอื่นๆด้านบริการสังคม

                                    1. ประธานคณะกรรมการบริหาร

    ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยพุทธศาสน์ และพุทธศาสตร์ศึกษา

2. สมาชิกสามัญตลอดชีพ

    สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย

    สมาชิกสามัญตลอดชีพ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

    สมาชิกสามัญตลอดชีพ

    สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

3. ประธานคณะวิทยากรสำหรับนักบริหาร

      ศูนย์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพวาทศาสตร์ผู้นำ

     และ

    Executive Member of    The Free Thinker’s World Club

6.ที่ปรึกษาสมาคม"เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน"

Homepage: http://www.wareeya.com

 E-mail:         profwareeya@gmail.com

Address:

     1131/4 Room 204-206 ,Turddumri Building, Nakornchaisri Road,

     Dusit District, Bangkok 10300

      Fax:      0 2 241 3879, Mobile: 087 096 9616/09 9061 1452 

 Training Centre  :-

      1131/4-6 Room 204-206 ,Turddumri Building, Nakornchaisri Road,

      Dusit District, Bangkok 10300

      Fax: 02 241 3879 (automatic 24 hour)

               Mobile Tel.087 096 9616/09-9061-1452               

              Facebook:wareeya Bhavabhutanonda 

Email:

              profwareeya@gmail.com 

 

             

Homepage: http://www.wareeya.com

 Line: wareeya99 Tel 09 9061 1452

 

Key words for  internet searching:

                 Rhetoric for Leadership Course

                 Public Speaking ,Project Presentation, Discourse Practice

                 Radio and Television Announcer and DJ. Practices

                 Human Potential Development Course

                 Integrated English Course

                 Philosophy

                 Buddhist Psychology

                 Kasina Practice for Maximizing Mental Power for a Great Leadership

                 ฝึกพูด, คอร์สฝึกพูด,

                 คอร์สฝึกพูดและพัฒนาบุคลิกภาพหลักวาทศาสตร์ผู้นำ

                 คอร์สภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

                 คอร์สฝึกพูดนำเสนอโครงการ

                 คอร์สนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์และทักษะพิเศษดีเจ.

                 คอร์สที่ปรึกษาทางการศึกษา อาชีพและการงานและชีวิต

                

                

 

 

 

 

 

                   

            Copyright © 2010 All Rights Reserved.
wareeya.com :ศูนย์แห่งการพัฒนาศักยภาพแบบบูรณาการ-a center for integral human potentiality development ,consultant and services. Network Cooperation with TRBAS