ReadyPlanet.com
dot
bulletRhetoric For Leadership การฝึกพูดหลักวาทศาสตร์ผู้นำ
bulletคอร์สฝีกอบรมเทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ Professional Presentation
bulletคอร์สฝึกพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา
bulletคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพและฝึกพูดเพื่อการทำงานสัมภาษณ์งาน
bulletคอร์สฝึกพูดเป็นวิทยากรระดับผู้เชี่ยวชาญ--Expert Speaker Speech Practice Course
bulletคอร์สการพัฒนาภาวะผู้นำและการสื่อสาร Leadership & Effective Communication Development Course
bulletตอบคำถามรายละเอียดคอร์สฝึกพูดฯ58
bulletคอร์สฝึกอบรมศิลปะการพูดในการฝึกอบรม
bulletคอร์สการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อการทำงาน
bulletคอร์สการเป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการด้านจิตและการพัฒนาจิต
bulletคอร์สฝึกเสียงเพื่อการพูดและการร้องเพลง
bulletประชาสัมพันธ์คอร์สยอดนิยม
bullet“คอร์สทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพและการพูดเวทีสาธารณะ เพื่อปฏิบัติงานในการประชุมระดับนานาชาติ”
bulletPublic Speaking and Leadership Building Course for International Students
bulletแบรนด์แนมทรัสเบส TRBAS สำหรับบริการแก่องค์กร
bulletคอร์สพัฒนาศักยภาพแนวใหม่ แบบ on line ผสมผสานเปิดแล้ว
bulletข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพวาทศาสตร์ผู้นำ
bulletใบสมัครลงทะเบียนจองคอร์ส- Registration Form
bulletคอร์สฝึกภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ Integrated English
bulletผลงานทางวิชาการและวิจัย
ผลงานทางวิชาการและวิจัย

 วิจัย จริยธรรมธุรกิจ

“A  Research  on  Characteristics  of  Business  Ethical  Problems Happening  During  the  Period  of  Thai  Economics  Crisis  From  July  1996  to  the  Present  Time : A Comparative  Study  between Populations  in  the  Urbanized  Communities  in  the  5  Main Regions  of  Thailand.”

 

Wareeya Bhavabhutanonda Na mahasarakham

E-mail:wareeya@gmail.com, www.wareeya.com

Key words: Business Ethical Problems, Thai Economic Crisis.

 

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาลักษณะของปัญหาทางจริยธรรมธุรกิจที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  2539 ถึงปัจจุบัน    ใน 5 ภูมิภาคของประเทศไทย    กระทำการวิจัยโดยวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ    ด้วยการใช้แบบสอบถามชุดที่สร้างขึ้นมา    เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 4,356 รายตอบ

            ผลการวิจัยพบว่า    มีลักษณะของปัญหาทางจริยธรรมธุรกิจจำนวน  16  ลักษณะที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว    ซึ่งสามารถจำแนกเป็น  3  ประเด็น  ได้แก่    (1)  ความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบการ    (2)  คุณภาพของสินค้าและบริการ    และ  (3)  ความยุติธรรมในการประกอบการ    อีกทั้งในการวิจัยได้พบว่า    ลักษณะปัญหาทั้ง  16  ข้อได้ส่งผลกระทบต่อคนไทยทั้ง  ภูมิภาคในหลายๆด้าน  อาทิเช่น  คุณภาพชีวิตที่ตกต่ำลง   ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  และสังคม    ในระดับตั้งแต่ ปานกลางถึง มาก”    รวมทั้งคนไทยยังได้เผชิญกับปัญหาต่างๆ อาทิเช่น  (1)  การผูกขาดทางการตลาด    (2)  การประกอบการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม    (3)  การประกอบการที่ละเลยความรับผิดชอบต่อสังคม    (4)  การกระทำผิดสัญญา   และ  (5)  การโฆษณาที่หลอกลวง  เป็นต้น    เป็นที่น่าสังเกตว่า   ลักษณะของปัญหาทางจริยธรรมธุรกิจที่เกิดขึ้นในภาคเหนือ    ได้รับการบ่งชี้ใน ระดับมากกว่าในภูมิภาคอื่นๆ    ดังนั้นผลการวิจัยนี้จึงสามารถสรุปได้ว่า    ลักษณะของปัญหาทางจริยธรรมธุรกิจ  16  ลักษณะ    ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจได้ส่งผลต่างๆอย่างสำคัญต่อคนไทย

 

            เพื่อที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น    ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ดังต่อไปนี้ คือ   (1)  รัฐสภาไทยและรัฐบาลไทย   จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมจริยธรรมธุรกิจโดยจัดทำเป็นวาระแห่งชาติ   (2)  ควรมีการจัดตั้งองค์กรอิสระอาสาสมัครในรูปแบบ “The  Best  Business  Bureau”    ไว้เพื่อคอยทำหน้าที่เฝ้าระวังปัญหาทางจริยธรรมธุรกิจที่เกิดขึ้น   (3)  ภาคการศึกษา  ควรส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ทางจริยธรรมธุรกิจ  และการสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาเพื่อปฏิบัติงานในส่วนของการบริหารความขัดแย้งในด้านจริยธรรมธุรกิจในองค์กรภาคธุรกิจ    (4)  ควรมีการจัดตั้งกองทุนสำหรับความเสียหายจากการกระทำละเมิดจริยธรรมธุรกิจ   และ (5)  ควรมีการจัดหากองทุนสนับสนุนการวิจัยปัญหาด้านจริยธรรมธุรกิจอย่างพอเพียง

 

Abstract

This research aimed to study characteristics of business ethical problems happening during the period of Thai economic crisis since July 1996. It was conducted by a survey research using constructed questionnaires to be answered by sampling subjects of the population in the 5 regions of Thailand, totally, 4,356 cases.

            The result found that there were 16 characteristics of business ethical problems identified in a certain level of “in the middle” to a level of “very much” by the sampling subjects. Categorically, the problems were classified into 3 mains types; namely, (1) honesty on business practice, (2) qualities of products and services, and (3) justice pricing. Certainly, those problems affected significantly to qualities of life of the Thais, physically, spiritually and socially.

            In addition, the research report indicated 20 characteristics of business ethical problems. Some of them are for example, (1) monopoly marketing, (2) environmental problems caused by business sectors (3) careless of social responsibilities (4) contract fraud, and (5) cheating advertisement. In conclusion, this could be inferred that business ethnical problems happening during Thai economic crises had caused great difficulties to Thai people all over the country.

            Finally , the researcher gave some alternative suggestions, as following ;-  (1) the public awareness of business ethics should be proclaimed  as a national agenda by both the Thai Parliament and  the Government , (2) an organization  likes “The Best Business Bureau” run by a volunteer group as a watchdog to business ethical violation should be established in Thai society, (3) business ethics education should be enhanced in every level of education , (4) a subsidized fund for damages cause by business ethics violation should be prepared in advance, and (5) a research fund for business ethical studies should be well supported. 

            In addition, the research report indicated 20 characteristics of business ethical problems. Some of them are for example, (1) monopoly marketing, (2) environmental problems caused by business sectors (3) careless of social responsibilities (4) contract fraud, and (5) cheating advertisement. In conclusion, this could be inferred that business ethnical problems happening during Thai economic crises had caused great difficulties to Thai people all over the country.

            Finally , the researcher gave some alternative suggestions, as following ;-  (1) the public awareness of business ethics should be proclaimed  as a national agenda by both the Thai Parliament and  the Government , (2) an organization  likes “The Best Business Bureau” run by a volunteer group as a watchdog to business ethical violation should be established in Thai society, (3) business ethics education should be enhanced in every level of education , (4) a subsidized fund for damages cause by business ethics violation should be prepared in advance, and (5) a research fund for business ethical studies should be well supported.

 

[This research was supported by national research budget of the 2000 fiscal year.]

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
wareeya.com :ศูนย์แห่งการพัฒนาศักยภาพแบบบูรณาการ-a center for integral human potentiality development ,consultant and services. Network Cooperation with TRBAS