ReadyPlanet.com
dot
bulletRhetoric For Leadership การฝึกพูดหลักวาทศาสตร์ผู้นำ
bulletคอร์สฝีกอบรมเทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ Professional Presentation
bulletคอร์สฝึกพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา
bulletคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพและฝึกพูดเพื่อการทำงานสัมภาษณ์งาน
bulletคอร์สฝึกพูดเป็นวิทยากรระดับผู้เชี่ยวชาญ--Expert Speaker Speech Practice Course
bulletคอร์สการพัฒนาภาวะผู้นำและการสื่อสาร Leadership & Effective Communication Development Course
bulletตอบคำถามรายละเอียดคอร์สฝึกพูดฯ58
bulletคอร์สฝึกอบรมศิลปะการพูดในการฝึกอบรม
bulletคอร์สการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อการทำงาน
bulletคอร์สการเป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการด้านจิตและการพัฒนาจิต
bulletคอร์สฝึกเสียงเพื่อการพูดและการร้องเพลง
bulletประชาสัมพันธ์คอร์สยอดนิยม
bullet“คอร์สทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพและการพูดเวทีสาธารณะ เพื่อปฏิบัติงานในการประชุมระดับนานาชาติ”
bulletPublic Speaking and Leadership Building Course for International Students
bulletแบรนด์แนมทรัสเบส TRBAS สำหรับบริการแก่องค์กร
bulletคอร์สพัฒนาศักยภาพแนวใหม่ แบบ on line ผสมผสานเปิดแล้ว
bulletข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพวาทศาสตร์ผู้นำ
bulletใบสมัครลงทะเบียนจองคอร์ส- Registration Form
bulletคอร์สฝึกภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ Integrated English
bulletผลงานทางวิชาการและวิจัย
ใบสมัครลงทะเบียนจองคอร์ส- Registration Form

 

ใบสมัครลงทะเบียนเข้าคอร์ส

 

ชื่อคอร์ส..........................................................

วัน.............ที่......เดือน.................ปี.............

ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.00 น.

 

 O ศูนย์ฝึกฯที่อาคารเทอดดำริ               

 

 

1.ชื่อ(นาย,นาง,นางสาว)ยศ/คำนำหน้า.................นามสกุล.......

 

2.ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่..อาคาร/หมู่บ้าน...-................ชั้นที่..-   

   ถนน.................ซอย..-.................แขวง/ตำบล...........

 

   เขต/อำเภอ.............จังหวัด..    รหัสไปรษณีย์................

 โทรศัพท์บ้าน. โทรสาร..  . มือถือ................

  E-mail:…………….

3.หน่วยงานที่สังกัด..  .......          ตำแหน่งงาน..

4.คุณวุฒิการศึกษา....................จากสถาบัน..........................

 

5.เหตุผลที่ต้องการฝึก……………………………

 

ข้าพเจ้าขอสมัครลงทะเบียนฝึกการพูดฯโดยกำหนดนัดหมายจองวันไว้แล้ว

ในรอบวันเสาร์ที่ ........เดือน...............ปี........

โดยได้ส่งใบสมัครพร้อมโอนเงินจำนวน.................บาท

 

เข้า บ/ช ออมทรัพย์

 

ชื่อวารีญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม   ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาศาลายา  เลขที่ บ/ช  316-2-01013-5 แล้ว

(กรุณาถ่ายภาพใบสลิปท็โอนเงินและใบสมัครส่งไปที่  Line:wareeya99 โทรศัพท์ 087 096 9616/09 9061 1452

หรือส่งทาง  E-mail: profwareeya@gmail.comได้ตลอด 24 ชม.) 

ลงชื่อ...........................................................ผู้สมัคร

 

        (.........................................................)

 

สอบถามโทร 087 096 9616

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
wareeya.com :ศูนย์แห่งการพัฒนาศักยภาพแบบบูรณาการ-a center for integral human potentiality development ,consultant and services. Network Cooperation with TRBAS