ReadyPlanet.com
dot
bulletRhetoric For Leadership การฝึกพูดหลักวาทศาสตร์ผู้นำ
bulletคอร์สฝีกอบรมเทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ Professional Presentation
bulletคอร์สฝึกพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา
bulletคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพและฝึกพูดเพื่อการทำงานสัมภาษณ์งาน
bulletคอร์สฝึกพูดเป็นวิทยากรระดับผู้เชี่ยวชาญ--Expert Speaker Speech Practice Course
bulletคอร์สการพัฒนาภาวะผู้นำและการสื่อสาร Leadership & Effective Communication Development Course
bulletตอบคำถามรายละเอียดคอร์สฝึกพูดฯ58
bulletคอร์สฝึกอบรมศิลปะการพูดในการฝึกอบรม
bulletคอร์สการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อการทำงาน
bulletคอร์สการเป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการด้านจิตและการพัฒนาจิต
bulletคอร์สฝึกเสียงเพื่อการพูดและการร้องเพลง
bulletประชาสัมพันธ์คอร์สยอดนิยม
bullet“คอร์สทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพและการพูดเวทีสาธารณะ เพื่อปฏิบัติงานในการประชุมระดับนานาชาติ”
bulletPublic Speaking and Leadership Building Course for International Students
bulletแบรนด์แนมทรัสเบส TRBAS สำหรับบริการแก่องค์กร
bulletคอร์สพัฒนาศักยภาพแนวใหม่ แบบ on line ผสมผสานเปิดแล้ว
bulletข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพวาทศาสตร์ผู้นำ
bulletใบสมัครลงทะเบียนจองคอร์ส- Registration Form
bulletคอร์สฝึกภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ Integrated English
bulletผลงานทางวิชาการและวิจัย
คอร์สการเป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการด้านจิตและการพัฒนาจิต

 ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมพิเศษ

การฝึกทักษะการเป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการ

ด้านจิตและการพัฒนาจิต

จองวันและเวลาฝึกได้ทุกวัน

เวลาตั้งแต่ 09.00-16.00 น.

ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาคารเทอดดำริ

อาคารเทอดดำริ ชั้น 2ห้อง 204  ถนนเทอดดำริ-นครไชยศรี

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม 10300

โทรศัพท์ 09-9061-1452 :Line-wareeya99

ค่าลงทะเบียนท่านละ4,500.บาท

สิทธิพิเศษสำหรับท่านที่ลงทะเบียนภายใน  2 วัน

เหลือเพียงท่านละ 3,900.00บาท

พร้อมรับชุดฝึกกสิณพร้อมคู่มือ ฟรี มูลค่า 500.บาท จำนวนจำกัด

หัวข้อการการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการ

ประกอบด้วย

1.ทักษะการเป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการ

2.ความรู้เรื่องจิต-Mind

-3. เทคนิคปฏิบัติการพัฒนาจิต

4.การเป็นวิทยากรด้านจิตและการพัฒนาจิต

จบคอร์สแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับมอบ

หนังสือรับรองความสำเร็จระดับผู้นำ

วิทยากรด้านการพัฒนาจิต

Certificate of Achievement for Leadership Speaker

Mind & Mind Practices 

อำนวยการฝึกและวิทยากรโดย

รองศาสตราจารย์วารีญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

วิธีการสมัครลงทะเบียน

ฝึกอบรมเป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการ

มีลำดับขั้นตอนดังนี้

(1) กรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ชัดเจน  ครบถ้วน ในแบบฟอร์มใบสมัครข้างล่างประกาศนี้

(2) ส่งใบสมัครได้ 2 ทางคือ ส่งทาง E-mail:

wareeya@hotmail.com

 

 

 (3) การจ่ายค่าลงทะเบียนใช้ระบบการโอนเงินตามรายละเอียดที่ระบุไว้ท้ายแบบฟอร์มใบสมัคร 

ใบสมัครลงทะเบียน

คอร์สการฝึกอบรมเป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการด้านจิตและการพัฒนาจิต

จองเวลาได้ทุกวัน เวลาตั้งแต่ 09.00-16.00 น.

ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาคารเทอดดำริ

อาคารเทอดดำริ ชั้น 2 ห้อง 204 ถนนเทอดดำริ-นคนรไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม 10300

----------

1. ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว) คำนำหน้าชื่อ/ยศ ........................ นามสกุล..............................

2.ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่..อาคาร/หมู่บ้าน...-................ชั้นที่...............

   ถนน...........................ซอย..-.........................แขวง/ตำบล...............

   เขต/อำเภอ  ................จังหวัด..       ........รหัสไปรษณีย์................

  โทรศัพท์บ้าน..-..........................โทรสาร..-...... ............. มือถือ................

  E-mail:…………….

3.หน่วยงานที่สังกัด..  .............................           ตำแหน่งงาน……………….

4.คุณวุฒิการศึกษา.............................. จากสถาบัน.........................................

5.เหตุผลที่ต้องการฝึก………………………………………………………

 ข้าพเจ้าขอสมัครลงทะเบียนสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯครั้งนี้โดยจ่ายเงินค่าลงทะเบียนแล้วจำนวน 1,500.บาท/หรือ 1,000.-บาท(กรณีที่ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558)

โดยได้ส่งใบสมัครพร้อมโอนเงินจำนวน............................บาท

เข้า บ/ช ออมทรัพย์ชื่อวารีญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาศาลายา เลขที่ บ/ช  316-2-01013-5 แล้ว

อัตราค่าลงทะเบียน: - ท่านละ 1,500-บาท ถ้าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ลดเหลือ 9,00.00-บาท ได้รับฟรีชุดฝึกกสิณพร้อมคู่มือมูลค่ารวม 500.บาท

กรุณาส่งใบสมัคร พร้อมสำเนาสลิปท์โอนเงินที่ E-mail:profwareeya@gmail.com

 

ลงชื่อ...........................................................ผู้สมัคร

        (.........................................................)

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2010 All Rights Reserved.
wareeya.com :ศูนย์แห่งการพัฒนาศักยภาพแบบบูรณาการ-a center for integral human potentiality development ,consultant and services. Network Cooperation with TRBAS