ReadyPlanet.com
dot
bulletRhetoric For Leadership การฝึกพูดหลักวาทศาสตร์ผู้นำ
bulletคอร์สฝีกอบรมเทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ Professional Presentation
bulletคอร์สฝึกพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา
bulletคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพและฝึกพูดเพื่อการทำงานสัมภาษณ์งาน
bulletคอร์สฝึกพูดเป็นวิทยากรระดับผู้เชี่ยวชาญ--Expert Speaker Speech Practice Course
bulletคอร์สการพัฒนาภาวะผู้นำและการสื่อสาร Leadership & Effective Communication Development Course
bulletตอบคำถามรายละเอียดคอร์สฝึกพูดฯ58
bulletคอร์สฝึกอบรมศิลปะการพูดในการฝึกอบรม
bulletคอร์สการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อการทำงาน
bulletคอร์สการเป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการด้านจิตและการพัฒนาจิต
bulletคอร์สฝึกเสียงเพื่อการพูดและการร้องเพลง
bulletประชาสัมพันธ์คอร์สยอดนิยม
bullet“คอร์สทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพและการพูดเวทีสาธารณะ เพื่อปฏิบัติงานในการประชุมระดับนานาชาติ”
bulletPublic Speaking and Leadership Building Course for International Students
bulletแบรนด์แนมทรัสเบส TRBAS สำหรับบริการแก่องค์กร
bulletคอร์สพัฒนาศักยภาพแนวใหม่ แบบ on line ผสมผสานเปิดแล้ว
bulletข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพวาทศาสตร์ผู้นำ
bulletใบสมัครลงทะเบียนจองคอร์ส- Registration Form
bulletคอร์สฝึกภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ Integrated English
bulletผลงานทางวิชาการและวิจัย
แบรนด์แนมทรัสเบส TRBAS สำหรับบริการแก่องค์กร

 ก้าวเข้าสู่มิติใหม่ รับปีแห่งนวัตกรรม 2017

 ทีมผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการอิสระ

หลากหลายสาขาความรู้ความเชี่ยวชาญ

 ได้ก่อตั้ง แบรนด์

ทรัสเบส

TRBAS

http//www.trbastrbas.com

Training Research & Business Advising Services Co.Ltd.

เพื่อให้บริการด้านการฝึกอบรมบุคลากร ทรัพยากรมนุษย์

การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้วยการวิจัย

และการบริการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ

ให้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและมั่นคงยั่งยืน

บริการด้านการจัดฝึกอบรม การจัดประชุม สัมมนา การพัฒนาบุคลากร

เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตำแหน่งงานและสาขาวิชาชีพต่างๆ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งงาน ของผู้บริหารระยะต้น กลาง และระดับสูง  การบริการจัดประชุม  สัมมนาต่างๆ

 

การรับจ้างทำงานวิจัยและการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศสืบค้นและประมวลผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในรูปแบบการวิจัยที่ได้มาตรฐานสูงให้แก่องค์กร

เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศ และแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อองค์กร ที่นำไปใช้ในการประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์ ทันสมัย นำไปใช้ในการอ้างอิงอย่างมีนัยสำคัญในการออกแบบและนำเสนอโครงการต่างๆอย่างเป็นที่น่าเชื่อถือในวงวิชาชีพ

บริการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจและแผนงานการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์การ:

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรื่องอย่างมั่นคงของธุรกิจและองค์กรต่างๆ คือ ต้อง มีการปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวพัฒนาอยู่ตลอดเวลา การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ ต่อความอยู่รอดของธุรกิจและองค์กร ผู้บริหารจะตัดสินใจไปตามสามัญสำนึกพื้นๆไม่ได้ จะมีโอกาสผิดพลาดสูง จึงควรเปิดใจระดมความรู้ความคิดจากหลายแหล่งมาเป็นคลังสมอง ช่วยคิดช่วยใตร่ตรองด้วยฐานข้อมูลที่แม่นยำ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน การให้บริการด้านการปรึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจและองค์กร ย่อมมีความสำคัญต่อก้าวใหม่ๆของนวัตกรรม ที่นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

 

www.trbastrbas.com

เสริมส่งสู่ระดับชั้นนำ

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2010 All Rights Reserved.
wareeya.com :ศูนย์แห่งการพัฒนาศักยภาพแบบบูรณาการ-a center for integral human potentiality development ,consultant and services. Network Cooperation with TRBAS