ReadyPlanet.com
dot
bulletRhetoric For Leadership การฝึกพูดหลักวาทศาสตร์ผู้นำ
bulletคอร์สฝีกอบรมเทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ Professional Presentation
bulletคอร์สฝึกพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา
bulletคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพและฝึกพูดเพื่อการทำงานสัมภาษณ์งาน
bulletคอร์สฝึกพูดเป็นวิทยากรระดับผู้เชี่ยวชาญ--Expert Speaker Speech Practice Course
bulletคอร์สการพัฒนาภาวะผู้นำและการสื่อสาร Leadership & Effective Communication Development Course
bulletตอบคำถามรายละเอียดคอร์สฝึกพูดฯ58
bulletคอร์สฝึกอบรมศิลปะการพูดในการฝึกอบรม
bulletคอร์สการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อการทำงาน
bulletคอร์สการเป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการด้านจิตและการพัฒนาจิต
bulletคอร์สฝึกเสียงเพื่อการพูดและการร้องเพลง
bulletประชาสัมพันธ์คอร์สยอดนิยม
bullet“คอร์สทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพและการพูดเวทีสาธารณะ เพื่อปฏิบัติงานในการประชุมระดับนานาชาติ”
bulletPublic Speaking and Leadership Building Course for International Students
bulletแบรนด์แนมทรัสเบส TRBAS สำหรับบริการแก่องค์กร
bulletคอร์สพัฒนาศักยภาพแนวใหม่ แบบ on line ผสมผสานเปิดแล้ว
bulletข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพวาทศาสตร์ผู้นำ
bulletใบสมัครลงทะเบียนจองคอร์ส- Registration Form
bulletคอร์สฝึกภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ Integrated English
bulletผลงานทางวิชาการและวิจัย
คอร์สพัฒนาบุคลิกภาพและฝึกพูดเพื่อการทำงานสัมภาษณ์งาน

 หัวข้อ รายละเอียด กิจกรรม แบบฝึกหัด

1.การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน (1)

  1.1 บุคลิกภาพ:คืออะไร

  1.2 องค์ประกอบของบุคลิกภาพมีอะไรบ้าง

  1.3 บุคลิกภาพสำคัญต่อการทำงานอย่างไร

       ปัญหา แนวทางในการพัฒนา

       และสิ่งที่ชี้วัดบุคลิกภาพ

2.การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน (2)

       2.2 เสวนาหัวข้อ “บุคลิกภาพดี ไม่ได้อยู่ที่ฐานะ” 

      โดยใช้หลักการบูรณาการ

      เรื่อง งานกับชีวิตมาผสมผสาน

   2.2 การเสริมสร้างบุคลิกภาพและมารยาท

        ในการวางตัวในสังคมอย่างเหมาะสม

   2.3 บุคลิกภาพกับทักษะการสื่อสาร

        มีประสิทธิภาพด้านการพูดนำเสนอตนเอง

        และการเขียนในงาน การทำ Bio data

        และการกล่าวแนะนำตนเอง (Self-introduction)

3. การเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพสำหรับการสมัครและสัมภาษณ์งานงาน(1)     

     3.1 บุคลิกภาพที่นำไปสู่ความสำเร็จในงานกับชีวิต

    3.2 การเตรียมตัวในการสมัครงาน

  3.3การเตรียมความพร้อมในการนำเสนอตนเอง

      อย่างมีประสิทธิภาพ (1)

 

4.การเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพสำหรับการสมัครและสัมภาษณ์งานงาน (2)               

  4.1 การเตรียมความพร้อมในการนำเสนอตนเอง

       อย่างมีประสิทธิภาพ (2)

  4.2  การเตรียมความพร้อมในการเข้าสัมภาษณ์งาน

       อย่างโดดเด่น

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2010 All Rights Reserved.
wareeya.com :ศูนย์แห่งการพัฒนาศักยภาพแบบบูรณาการ-a center for integral human potentiality development ,consultant and services. Network Cooperation with TRBAS